Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Hana Procházková | Aktuality

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky                               

Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Obsah a forma přijímací zkoušky

Obsah i forma přijímací zkoušky jsou zachovány. Nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem. Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu.

Školní přijímací zkouška (toto není jednotná přijímací zkouška)

Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.

Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).

 

Zdroj:http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

 

S případnými dotazy se obraťte na výchovného poradce pro II.st. – Mgr. Veroniku Švarcovou.

Mail: svarcova@zsben.cz

Zápis dětí do prvních tříd

Lubor Brázda | Aktuality, Novinky, Speciální pedagog, Výchovný poradce

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

zápis dětí do 1. třídy školního roku 2020/2021 bude probíhat od 14. 4. 2020 do 30. 4. 2020 do 12,00 pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte základní škole.

Podání žádosti o přijetí dítěte do 1. třídy nebo podání žádosti o odklad povinné šk. docházky je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: fz4mjn5
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou doporučeně a napsat na obálku ZÁPIS
  4. osobní podání ve vrátnici ZŠ (Po – Pá: 8,00 -11,00)

Po přijetí vaší žádosti vám bude mailem zasláno REGISTRAČNÍ ČÍSLO.

Ve školním roce 2020 – 2021 budeme otevírat tři první třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“

Současně pošlete vyplněnou PŘIHLÁŠKU do školní družiny, pokud máte zájem.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

  1. Přehled formulářů pro přijetí dítěte do 1. třídy:

Žádost

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Zápisní list

Přihláška povinně volitelného předmětu

Přihláška do školní družiny

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů – školní družina

Výše  uvedené formuláře jsou ke stažení zde.

Zákonní zástupci k těmto formulářům přiloží kopii rodného listu dítěte (stačí neověřená)

 

  1. Přehled formulářů pro odklad povinné školní docházky dítěte:

Žádost o odklad povinné školní docházky

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Výše  uvedené formuláře jsou ke stažení zde.

 

Zákonní zástupci k těmto formulářům přiloží:

  • Doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
  • Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

 

 Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese prochazkova@zsben.cz nebo na telefonu:

 317765121, 317765113, 731162199.

 

                                                                                   PaedDr. Hana Procházková, v.r.

                                                                                   ředitelka školy

Informace pro rodiče žáků 5. tříd

Hana Procházková | Aktuality, Tělocvik

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci se nebude konat 30. 3. 2020 INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro rodiče žáků 5. tříd, kteří mají zájem o 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Termín pro podání přihlášky zůstává, tj. 4. 5. 2020.
Přihlášky zasílejte doporučeně poštou a na obálku napište RVTV.
Leták s informacemi, přihlášku, požadavky a hodnocení pohybových testů naleznete na našich webových stránkách v sekci sport:
Odkaz: https://www.zsben.cz/wordpress/?page_id=48482

POZOR!
Změna bude v termínu konání pohybových testů, pozvánku na tyto testy dostanete 14 dní před jejich konáním. (předpokládaný termín – červen 2020.)

Kontakt: 317765121, 731162199
Mail: prochazkova@zsben.cz

Děkujeme za pochopení dané situace
PaedDr. Hana Procházková

Informace pro rodiče žáků ve věku 6-10 let

Hana Procházková | Aktuality

Vážení rodiče,

níže Vám posílám informace:

Určení škol

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1)  vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020  tato vzdělávací zařízení: 

Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, e-mail:   info@mskohoutek.cz

Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č.  733 712 260, e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz 

Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

 

Mgr. Ivana Kárová, v. r.

vedoucí OŠKS

Jak se dělá galerie 4. ročník

Mgr. Jana Šeborová | Aktuality

Žáci čtvrtých tříd navštívili v závěru měsíce února Muzeum umění a designu v Benešově. Byl pro ně připraven edukační program s názvem Jak se dělá galerie. Děti se nejprve seznámily s prostorami muzea a pak si v komunikačním kruhu o svých zkušenostech s návštěvou muzeí, výstav a s různými způsoby kontaktu s uměním popovídaly. Zábavnou formou získaly informace o fungování muzea či galerie.

Asi nejzajímavější pro ně byla praktická část programu, kdy si zahrály na výtvarníky, architekty a kurátory výstavy a vyrobily si vlastní „galerii“. Svoje malé galerie si poté mohly odnést s sebou a vyzdobit si jimi svoje třídy.

PaedDr. Ivana Pallová

Hrajeme si s roboty

Helena Brejlová | Aktuality

Zájmový kroužek  “Hrajeme si s roboty”probíhá na naší škole od prosince uplynulého roku. Žáci 1.stupně v něm mají možnost pracovat s robotickou včelkou Blue-bot a rozvíjet si tak logické myšlení, prostorovou orientaci i základy programování. Při našich setkáních jsme už například programovali skupinové tance robotů, módní přehlídku vlastnoručně vytvořených obleků pro robota, pohyb robota v 3D bludišti nebo na čtvercové podložce a také jsme s včelkou kreslili. Tuto robotickou hračku lze ovládat také přes mobilní telefon prostřednictvím bluetooth. I to už jsme si v lekcích vyzkoušeli.

V současnosti se seznamujeme s dalším z robotů – Ozobotem, který se pohybuje po vyznačených čarách a reaguje na naše barevně vyznačené povely.

Informace pro rodiče – ošetřovné

Hana Procházková | Novinky

Vážení rodiče,

níže je odkaz na stránky České správy sociálního zabezpečení – informace ohledně tiskopisu žádosti  o ošetřovné, které může požadovat rodič dítěte v karanténě, vydává ho škola. kontakt:

email – prochazkova@zsben.cz

sms: 731162199

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

 

INFORMACE  K MIMOŘÁDNÉMU  OPATŘENÍ KE  COVID – 19

Hana Procházková | Novinky

Vážení rodiče,

s účinností od dne 11. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví  ČR vydává MIMOŘÁDNÉ  OPATŘENÍ, viz příloha níže.

V souvislosti s tím je pro žáky zavřena základní škola do odvolání. Žákům budou vyučující posílat úkoly prostřednictvím Bakalářů.

Všichni žáci mají odhlášené obědy ve ŠJ od 11. 3. 2020. 

Zájmové kroužky se do odvolání nebudou konat.

Stáhnout (PDF, 215KB)