Charakteristika školy

Z historie školy

Jedná se o školu pavilónového typu, která byla slavnostně otevřena v roce 1982.

Mezi hosty byl i známý český malíř Miloš Nesvadba, který napsal do kroniky:„Byl jsem, viděl jsem užas jsem!”

Ve školním roce 1987-1988 byly v 5., 6. a 7. ročníku byla otevřena vždy 1 třída se zaměřením na lední hokej.

Ve školním roce 1991-1992 byla otevřena ve 3. ročníku jedna třída s rozšířenou výukou jazyků (Aj nebo Nj).

Velikost a úplnost školy

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 je úplná škola s 9-ti postupnými ročníky.

Na prvním stupni je zpravidla po třech paralelních třídách, na druhém stupni vyjimečně i 5 paralelních tříd.
Kapacita školy je 900 žáků.

Materiální vybavení školy

– 34 učeben včetně 15 učeben odborných. (př. učebna přírodopisu,počítačové učebny, učebna chemie a fyziky, videokonfereční systém zahrnující multimediální počítač, sympodium a bezdrátový mikrofon,  nainstalovány interaktivní tabule,…)

– Výuka TV je zajišťována v nové přístavbě tělocvičny, na venkovním hřišti, zimním stadionu a v plaveckém bazénu. Přístavbou tělocvičny se zvýšila úroveň podmínek pro výuku Tv,  volnočasové aktivity žáků, ale i pro jiné sporty – florbal, volejbal, basketbal, malá kopaná, házená,…

Tělocvična školy je na základě smluv od 16,00 do 22,00 hodin denně pronajímána oddílu Basketclubu a oddílu Juda a Aikida Benešov.

– Pracovní činnosti jsou prováděny v samostatné pracovně pěstitelských prací,školní dílně, a cvičné kuchyni s jídelnou. Pěstitelské práce jsou prováděny na plochách v areálu školy.

Keramická dílna je využívána dětmi ze ŠD a probíhají v ní zájmové kroužky.

Ve školní budově je školní kuchyně a jídelna.

Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity.

Počítačová síť obsahující 110 počítačů instalovaná ve škole umožňuje žákům přístup na internet každý den.
Rodiče mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek, elektronické žákovské knížky, 
kde jsou mj. zveřejňovány týdenní plány akcí.

Zapojení školy do projektů

TVOŘIVÁ ŠKOLA

„ Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také hlavně o to, aby navykla žáka přesnosti, pozornosti, metodičnosti. Učme žáky tak, aby uměli pozorovat přírodu život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly  a úkolky, kdy a kdekoliv se k nim dostanou.“ (T.G. Masaryk)

M.R.K.E.V – environmentální vzdělávání

CZECHKID – multikulturní výchova aneb učit multikulturně

Spolupráce s rodiči – Sdružení rodičů a přátel základní školy 

O průběhu vzdělávání žáků jsou rodiče průběžně informováni jednak na třídních schůzkách, ale i na sjednaných konzultacích jednotlivými vyučujícími. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici.

Školská rada

Dle platnosti nové školské legislativy byla zřízena školská rada, která navazuje na činnost předcházející rady školy.

Složení ŠR zde.

Žákovská rada

Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím žákovské rady. Dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a podílejí se na organizaci projektů školy.

Složení ŽR zde.

Partneři školy

Základní škola Trutnov, Mládežnická 536 v rámci videokonferenčního systému v oblasti vyuč. předmětů – přírodopis, zeměpis, dějepis, společenskovědní seminář, v rámci žákovských rad obou škol, výměna zkušeností ped. pracovníků

V rámci programu COMENIUS začíná spolupráce se školami z těchto zemí:
Finsko
Slovensko
Španělsko
Holandsko

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Benešov, Černoleská 1998,

SPC Vertikála Praha

SPC při Škole Jaroslava Ježka, Speciálních školách pro zrakově postižené