Přípravná třída

Třídní učitelka: Lenka Navrátilová

Konzultační hodiny: po dohodě v odpoledních hodinách

Přítomnost zákonného zástupce (dítěte navštěvující přípravnou třídu) ve třídě: po dobu pandemie COVID není možná

Charakteristika přípravné třídy:

–  je pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle platných právních norem,

–  je pro maximálně 15 dětí,

–  je bezplatná a trvá jeden školní rok,

–  má vytvořený Školní vzdělávací program „Mezi školáky“ podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV),

–  má svůj polodenní organizační program, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuální potřeby dětí.

Denní program  

7.30 – 8.00 scházení dětí (sebeobsluha, ukládání věcí do šatny, předávání dítěte učitelce v přípravné třídě)
8.00 – 9.30 přivítání, kalendář přírody, motorika mluvidel, komunitní kruh (činnosti skupinové) 1. integrovaný blok podle vzdělávacího programu (činnosti skupinové a individuální)

9.30 – 10.00

dopolední svačina – sebeobsluha

10.00 – 10.45

pobyt venku nebo ve společenské místnosti: pohybové hry, taneční hry, zdravotní cvičení, cvičení s náčiním, vycházky, hry na hřišti, spontánní pohyb, volná hra

10.45 – 11.45

2. integrovaný blok podle vzdělávacího programu (činnosti skupinové a individuální – pracovní listy, pracovní sešity)

11.45 – 12.30

oběd, sebeobsluha, rozcházení dětí, převádění dětí do školní družiny

 

Zákonní zástupci mohou za měsíční poplatek využít služby školní družiny a to v době: 6.30 hod. – 7.30 hod, 12.30 hod. – 17.00 hod.

 

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu „Mezi školáky“

–  vzdělávání vychází z pedagogické analýzy individuálních a specifických potřeb, zájmů dítěte, aktuálního rozvojového stavu – dosažených kompetencí, konkrétní životní a sociální situace, doporučení PPP a dalších specialistů,

–  dětem se specifickými potřebami je věnována maximální péče na základě závěrů z vyšetření PPP a dalších specialistů,

–  s dětmi, které mají vadu řeči, se pracuje podle doporučení klinického logopeda během individuálních logopedických chvilek a logopedických cvičení ve spolupráci se zák. zástupci,

–  formy a metody práce vycházejí ze specifických požadavků dětí v této třídě

–  vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a v situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit s důrazem na aktivní účast dítěte, jeho tvořivost, smyslové vnímání, situační učení, spontánní sociální učení, prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí založených na přímých zážitcích dítěte,

–  maximálně je využíván individuální přístup,

–  děti jsou vhodně motivovány k aktivní účasti na všech činnostech, pokud se nechtějí zapojit, mají možnost si zvolit činnost, která jim vyhovuje a je momentálně akceptovatelná k činnostem ostatních dětí,

–  děti nejsou známkovány, na konci školního roku je slovní hodnocení.

 

Hlavní cíle vzdělávání

  1.   předcházet neúspěšným začátkům při nástupu do 1. třídy,
  2.   vyrovnat konkrétní nedostatky v rozvoji a učení dítěte, které byly příčinou odkladu školní docházky,
  3.   úzce spolupracovat s rodinou, zapojit zákonné zástupce do výchovně vzdělávacího procesu a navazovat na práci specialistů,
  4.   vytvářet kladné sociální postoje, vztah založený na přátelství a spolupráci,
  5.   motivovat dítě k vlastní aktivitě a podpořit chuť učit se,
  6.   posilovat sebevědomí a sebeovládání,
  7.   rozvíjet tvořivost a fantazii při setkání s uměním,
  8.   rozvíjet základní ekologické smýšlení,
  9.   aktivně a s uspokojením zvládat nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, zejména v prostředí rodiny a školy.

 

Vzdělávací plán

Časové období

Měsíční téma

Týdenní bloky

Září

„Mezi školáky“

Zvonění se nás netýká
Roční kalendář
Utržené sluchátko
Legenda o svatém Václavovi

Říjen

„Mezi dospěláky“

Přál/a bych si stát se…
Za tajemstvím poštovní schránky
Hrnečku vař
Kam uletěl malý Petříček?

Listopad

„Horáček má angínu“

Jak funguje lidské tělo?
Nevidím Tě!
U lékaře

Prosinec

„ Kouzlo Vánoc“ 

 

Sv. Mikuláš
Advent
Dopis Ježíškovi

Leden

„Člověk neandrtálský“

 

Tři Králové
Doba ledová, je doba ledová.
Za dinosaury
Karneval (Masopust)

Únor

„V divadle“

 

Březen

„Pes Jonatán“

Mezi zvířaty v ZOO
Mezi zvířaty na dvoře
Domácí mazlíčci
Deštivé odpoledne

Duben

„Planeta Ťap – ťap“

Velikonoce
Dětská kniha
Den Země
Týden bezpečnosti na silnicích

Květen

„Babočka admirál“

 

Maminčin „šestý smysl“
Doma
Co všechno umí hasiči?
Mezi indiány

 Červen

„Mezi piráty“

Den dětí (1.6.)
Na zaoceánské lodi
Ve vzduchu
Divadelní představení

 

Celoroční projekty:

–        Kalendář přírody

–        Jazýček – logopedická prevence

Zapojení přípravné třídy do aktivit ZŠ – vánoční jarmark, divadelní představení, aktivity v rámci EVVO, Týden zdravého životního stylu.Aktuality