Bleskový sběr papíru

Lubor Brázda | Aktuality, Novinky

V pondělí 11. a v úterý 12. října proběhne na naší škole Bleskový sběr papíru. Papír skladujeme u vchodu školní družiny a u vchodu do školní jídelny. Po tomto termínu nám, prosím, už papír nenoste. Máme problém s jeho skladováním do dalšího sběru. Děkujeme

Pomáháme Základní škole Hrušky, kterou zasáhlo tornádo

Hana Procházková | Aktuality, Novinky

V posledním školním týdnu proběhl na naší škole bleskový sběr papíru.  Děti nashromáždily celkem 15 250 kg papíru a obdrželi jsme tak 33 550.Kč. Žáci i zaměstnanci se jednomyslně shodli na tom, že podáme pomocnou ruku oblasti zasažené přírodní katastrofou a částka 25 000Kč poputuje do Základní školy Hrušky, příspěvkové organizace.  Sběrem  tak pomůžeme nejen přírodě, ale tentokrát i těm, kteří naši pomoc právě teď potřebují.

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 a Spolek rodičů a přátel ZŠ Benešov, Dukelská 1818

Závěrečná informace k epidemickému výskytu norovirových gastroenteritid v ZŠ Benešov, Dukelská a v Gymnáziu Benešov

Hana Procházková | Aktuality, Novinky

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a vrácení dotazníků k výskytu akutních norovirových gastroenteritid v Základní škole Benešov, Dukelská a Gymnáziu Benešov. Celkem jich bylo vráceno 819 a podle jejich hodnocení byla vypracována tato závěrečná informace.

Akutní gastroenteritidou bylo postiženo celkem 223 osob, a to zaměstnanců ZŠ Dukelská, žáků téměř všech tříd ZŠ Dukelská a některých studentů Gymnázia Benešov, kteří se stravují ve Školní jídelně Benešov, Dukelská. Onemocněl i 1 zaměstnanec ŠJ Dukelská a 1 osoba, která odebírá obědy ze ŠJ Dukelská do jídlonosiče. Ostatních 21 externích strávníků postiženo nebylo. Z celkového počtu 223 nemocných se pouze 9 osob ve školní jídelně nestravuje. Z toho vyplývá, že nákaza se stravováním ve Školní jídelně Benešov, Dukelská, souvisí. Poměrně obtížné je ale zpětně vyhodnotit zdroj nákazy a cestu přenosu.

Podle dotazníků nejvíce osob udává výskyt prvních příznaků onemocnění večer a v noci dne 10.06.2021 a pak dne 11.06.2021. V dalších dnech již počet nových případů klesal. Pokud by cestou přenosu onemocnění byla konzumovaná strava ve školní jídelně dne 09.06.2021 nebo 10.06.2021, pak není možné určit jeden pokrm jako rizikový. Podle dotazníků onemocněli konzumenti všech druhů nabízených pokrmů. Postiženi byli strávníci, kteří se stravují před polednem, i ti, co chodí na oběd mezi 12:00 a 14:00 hod. Nelze tedy událost vztáhnout ke konkrétní stravě. Pokud by byla noroviry kontaminovaná část nabízených pokrmů, nádobí nebo pomůcek v kuchyni, nelze prokázat, kdy a jak k tomu došlo. Nebyl prokázán zdroj onemocnění ve školní kuchyni. Všichni zaměstnanci se podrobili lékařskému dohledu s laboratorním vyšetřením stolice, onemocnění způsobené noroviry se prokázalo u jednoho z nich. Tato osoba ale onemocněla ve stejnou dobu jako ostatní strávníci, proto nemůže být jako zdroj onemocnění označena.

Další možností je, že došlo k zanesení norovirů do prostor školní jídelny nemocnými strávníky. Několik případů onemocnění se podle dotazníků u žáků ZŠ Dukelská objevilo již  05.06.2021, a pak postupně i v dalších dnech. K přenosu onemocnění tak mohlo docházet přes opakovaně kontaminované plochy a předměty ve školní jídelně.

Vzhledem k tomu, že v případě norovirů stačí k onemocnění velmi malá infekční dávka (tzn. velmi malé množství virů dokáže vyvolat onemocnění), nákaza se rychle šíří. Proto dochází k snadnému přenosu této nákazy zejména mezi rodinnými příslušníky a v úzkých kolektivech.

 

Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné léto, které Vám nebude kazit žádné infekční onemocnění.  

 

Mgr. Jindra Taterová

Vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

 

Územní pracoviště Benešov

Černoleská 2053, 256 01 Benešov

tel.: 310 014 416

email: jindra.taterova@khsstc.cz

www.khsstc.cz

ID datové schránky: hhcai8e

 

 

Informace pro rodiče z KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

Hana Procházková | Aktuality, Novinky

Vážení rodiče,

jako původce zažívacích obtíží, které se vyskytly u dětí a dospělých v ZŠ Dukelská Benešov a studentů Gymnázia Benešov, byly laboratorním vyšetřením potvrzeny noroviry.

Jedná se o původce akutních gastroenteritid, které se projevují zejména nevolností, zvracením a průjmem. Potíže zpravidla odezní za 12-72 hodin. Jedná se o infekční onemocnění, které se snadno přenáší v rodinách a kolektivech. Zdrojem onemocnění je nemocná osoba, která vylučuje noroviry stolicí nebo se zvratky, k dalšímu přenosu onemocnění dochází prostřednictvím kontaminovaných ploch, předmětů, vody, potravin, apod. K zabránění šíření onemocnění je třeba dodržovat zejména důslednou hygienu rukou, a to především po použití WC a před jídlem.

Osoby s příznaky onemocnění nesmí docházet do kolektivu nebo vykonávat činnosti epidemiologicky závažné (manipulace s potravinami, pokrmy, nápoji, nádobím). Osoby v kontaktu s nemocným by se neměly účastnit hromadných a společenských akcí.

Prevence a potlačení norovirové epidemie vyžaduje důsledné dodržování protiepidemických opatření, do kterých se musí zapojit škola, sami postižení i jejich rodinní příslušníci.

Zdravotní stav dítěte v případě potřeby konzultujte s lékařem.

Další šetření k objasnění cesty přenosu probíhá.

Děkuji za spolupráci.

 

 

Mgr. Jindra Taterová

Vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

 

Územní pracoviště Benešov

Černoleská 2053, 256 01 Benešov

tel.: 310 014 416

email: jindra.taterova@khsstc.cz

www.khsstc.cz

ID datové schránky: hhcai8e

 

cid:image001.png@01D76292.7029BDD0

Město Benešov sděluje

Hana Procházková | Aktuality, Novinky

Město Benešov sděluje průběžné informace k výskytu akutních zažívacích obtíží u některých dětí i zaměstnanců ze Základní školy Benešov, Dukelská a Gymnázia Benešov:

Jako zřizovatel základní školy i školní jídelny tuto situaci považujeme za závažnou a na jejím řešení spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a stejně tak činí i obě zmíněné příspěvkové organizace.   

Informace o výskytu akutních gastroenteritid byla sdělena zaměstnancům hygienické stanice v pátek dne 11. 6. 2021 v poledních hodinách.

Zaměstnanci hygienické stanice začali epidemiologické šetření provádět okamžitě, a ještě téhož dne byl prostřednictvím ředitelů obou škol rozeslán rodičům žáků dotazník, který je zcela zásadní pro objasnění situace.

Výskyt onemocnění je v šetření a zaměstnanci hygienické stanice na odhalení zdroje nákazy a cesty přenosu pracují.

V tuto chvíli jsou hygienickou stanicí nastavena pro školní jídelnu i školy opatření, aby se nákaza dál  mezi  žáky a zaměstnanci nešířila.

Probíhají laboratorní vyšetření na zjištění původce nákazy.

K tomu, aby epidemiologické šetření mohlo být co nejdříve uzavřeno, je důležité zejména získat od oslovených rodičů zpět vyplněné dotazníky, které je třeba vyhodnotit.  

Jakmile budeme mít další informace od Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Protiepidemického oddělení pro okres Benešov, zveřejníme je. 

 

Mgr. Zdeněk Zahradníček

místostarosta města