Bleskový sběr papíru

Lubor Brázda | Novinky

V úterý 28. a ve středu 29. března proběhne na naší škole další  Bleskový sběr papíru. Papír skladujeme u vchodu školní družiny a u vchodu do školní jídelny. Po tomto termínu nám, prosím, už papír nenoste. Máme problém s jeho skladováním do dalšího sběru. Děkujeme

Informace o přípravné třídě

Hana Procházková | Novinky

 

CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?

 • výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 hodin
 • dětem bude k dispozici stravování ve školní jídelně a dopolední svačina, po dohodě i pobyt ve školní družině, která je otevřena v době od 6:30 do 17:00 hodin
 • docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky
 • děti jsou v péči kvalifikovaného pedagoga
 • velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max. 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP či SPC
 • děti mají k dispozici i počítačovou učebnu a tělocvičnu
 • společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd.

JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?

 • vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
 • rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání)
 • hudební výchova
 • výtvarná výchova
 • pracovní výchova
 • tělesná výchova

CO JE TŘEBA UDĚLAT, POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ?

 • vyzvednout si „žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy“ (nejlépe v den zápisu)
 • nejdéle do 31. 5. 2023 odevzdat vyplněnou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou z příslušného školského poradenského zařízení a odb. lékaře
 • přípravná třída se pro školní rok 2023/2024 otevře pouze při minimálním počtu 10 žáků (předpokladem je povolení PT KÚ  Středočeského kraje)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY (dále PT):

 • dítě s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky
 • datum doručení žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese prochazkova@zsben.cz nebo na telefonu:

 317765121, 731162199.

Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2023/24

Hana Procházková | Novinky

              Termín zápisů do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2022/2023 bude probíhat 4. 4. 2023 a 5. 4. 2023 vždy od 14 do 17 hodin v budově školy.

Pro koho je zápis povinný?

K zápisu pro školní rok 2023/2024 přijdou děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna  2017  v doprovodu zákonných zástupců, kteří s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Současně bude probíhat i zápis do školní družiny.

Jaká jsou kritéria pro přijetí na Základní školu Benešov, Dukelská 1818?

Ředitelka Základní školy Benešov, Dukelská 1818, příspěvkové organizace, PaedDr. Hana Procházková, stanovuje kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

 1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Benešov, Dukelská 1818, příspěvkové organizace, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Města Benešov č. 2/2022 vymezující školské obvody základních škol tzv. spádový obvod.

V případě volných míst z hlediska celkové kapacity školy bude možno přijmout žáky s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy, budou o přijetí těchto žáků rozhodovat tato pomocná kritéria:

 1. Sourozenec žadatele o přijetí je již žákem Základní školy Benešov, Dukelská 1818
 2. Ostatní žadatelé o přijetí.

Pro školní rok 2023/2024 otevíráme 3 třídy pro první ročník. Počet přijímaných dětí se odvíjí od naplnění maximální kapacity školy.

Odklad povinné školní docházky 

Lze uskutečnit rozhodnutím ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

 Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese prochazkova@zsben.cz nebo na telefonu:

 317765121, 317765113, 731162199.    

Bližší informace k organizaci zápisu budou zveřejněné 17. 3. 2023 na www.zsben.cz

 

PaedDr. Hana Procházková

ředitelka školy