Závěrečná informace k epidemickému výskytu norovirových gastroenteritid v ZŠ Benešov, Dukelská a v Gymnáziu Benešov

Hana Procházková | Aktuality, Novinky

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a vrácení dotazníků k výskytu akutních norovirových gastroenteritid v Základní škole Benešov, Dukelská a Gymnáziu Benešov. Celkem jich bylo vráceno 819 a podle jejich hodnocení byla vypracována tato závěrečná informace.

Akutní gastroenteritidou bylo postiženo celkem 223 osob, a to zaměstnanců ZŠ Dukelská, žáků téměř všech tříd ZŠ Dukelská a některých studentů Gymnázia Benešov, kteří se stravují ve Školní jídelně Benešov, Dukelská. Onemocněl i 1 zaměstnanec ŠJ Dukelská a 1 osoba, která odebírá obědy ze ŠJ Dukelská do jídlonosiče. Ostatních 21 externích strávníků postiženo nebylo. Z celkového počtu 223 nemocných se pouze 9 osob ve školní jídelně nestravuje. Z toho vyplývá, že nákaza se stravováním ve Školní jídelně Benešov, Dukelská, souvisí. Poměrně obtížné je ale zpětně vyhodnotit zdroj nákazy a cestu přenosu.

Podle dotazníků nejvíce osob udává výskyt prvních příznaků onemocnění večer a v noci dne 10.06.2021 a pak dne 11.06.2021. V dalších dnech již počet nových případů klesal. Pokud by cestou přenosu onemocnění byla konzumovaná strava ve školní jídelně dne 09.06.2021 nebo 10.06.2021, pak není možné určit jeden pokrm jako rizikový. Podle dotazníků onemocněli konzumenti všech druhů nabízených pokrmů. Postiženi byli strávníci, kteří se stravují před polednem, i ti, co chodí na oběd mezi 12:00 a 14:00 hod. Nelze tedy událost vztáhnout ke konkrétní stravě. Pokud by byla noroviry kontaminovaná část nabízených pokrmů, nádobí nebo pomůcek v kuchyni, nelze prokázat, kdy a jak k tomu došlo. Nebyl prokázán zdroj onemocnění ve školní kuchyni. Všichni zaměstnanci se podrobili lékařskému dohledu s laboratorním vyšetřením stolice, onemocnění způsobené noroviry se prokázalo u jednoho z nich. Tato osoba ale onemocněla ve stejnou dobu jako ostatní strávníci, proto nemůže být jako zdroj onemocnění označena.

Další možností je, že došlo k zanesení norovirů do prostor školní jídelny nemocnými strávníky. Několik případů onemocnění se podle dotazníků u žáků ZŠ Dukelská objevilo již  05.06.2021, a pak postupně i v dalších dnech. K přenosu onemocnění tak mohlo docházet přes opakovaně kontaminované plochy a předměty ve školní jídelně.

Vzhledem k tomu, že v případě norovirů stačí k onemocnění velmi malá infekční dávka (tzn. velmi malé množství virů dokáže vyvolat onemocnění), nákaza se rychle šíří. Proto dochází k snadnému přenosu této nákazy zejména mezi rodinnými příslušníky a v úzkých kolektivech.

 

Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné léto, které Vám nebude kazit žádné infekční onemocnění.  

 

Mgr. Jindra Taterová

Vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

 

Územní pracoviště Benešov

Černoleská 2053, 256 01 Benešov

tel.: 310 014 416

email: jindra.taterova@khsstc.cz

www.khsstc.cz

ID datové schránky: hhcai8e