LABYRINT: školní časopis má na Základní škole Benešov, Dukelská 1818 již dlouhou historii a tradici. Vznikl ve školním roce 2000/2001, kdy ho založily paní učitelky Mgr. Kamila Stolařová (Richterová) a Mgr. Blanka Vrkoslavová. Od té doby je na škole časopis nepřetržitě v rámci nepovinného předmětu literární činnost vyučovaného od 5. do 9. třídy.

Několik let (po dobu mateřské dovolené Mgr. Kamily Stolařové) byla vedoucí časopisu i Mgr. Zlatuše Houdková. Od začátku školního roku 2018/2019, se o podobu časopisu stará Mgr. Marcela Vlkannova. O korekturu tištěné verze se stará již řadu let Mgr. Blanka Vrkoslavová, obrázky do časopisu vybírají učitelé výtvarné výchovy, zejména Mgr. Eva Fišerová a Mgr. Jana Uhrová.
Na webové adrese (zde), se můžete podívat, jak časopis vypadal před lety a jak vypadá dnes. Je to jistě velký pokrok dopředu…

REDAKČNÍ RADA

Redakční rada školního časopisu se skládá většinou z 8 až 12 členů. Ve škole funguje LABYRINT v rámci nepovinného předmětu literární činnost, do kterého se mohou přihlásit žáci od 5. do 9. ročníku, kteří chtějí být redaktor, podílet se a psát o dění na škole. Při tomto předmětu se časopis tvoří, probíhají diskuze a dávají se náměty na články.
Redaktoři se scházejí každý čtvrtek od 7.00 hodin v učebně počítačů, kde se řeší jak webový časopis, tak tištěný, který vydáváme 4× ve školním roce.
Dále, jak již bylo zmíněno, provozujeme webový časopis, který se snažíme stále vylepšovat, neboť technika jde stále vpřed. Správcem webového časopisu je pan zástupce Mgr. Lubor Brázda, který se také stará o grafiku webu i tištěného čísla. Kromě těchto aktivit pořádáme celoškolní soutěž Dukla má TALENT, která má na škole velký úspěch. Na tom všem se podílí redaktoři.
Seznam redaktorů najdete zde

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU

Spolupráce se školu je na velmi dobré úrovni. Vedení školy se nám vždy snaží vyhovět a toho si opravdu velmi ceníme! Na škole zná jméno LABYRINT opravdu každý. Časopis má i svou nástěnku s informacemi, pravidelně se žákům hlásí redaktoři ve školním rozhlase s novinkami. Redaktoři se zapojují na dění ve škole, připravují pro mladší žáky projektové hodiny a spolupracují aktivně s přípravnou třídou. Nedílnou součástí školního roku je také zaštiťování pořádání soutěže Dukla má TALENT!

PROJEKT WORD PRESS – pedagog & student

Od 21. září 2015 jsme spustili nový projekt s názvem WORD PRESS pedagog & student. Žáci a učitelé se mohou podílet na tvoření časopisu – mohou přispívat do webového časopisu prostřednictvím svých přihlašovacích údajů. Účelem je lepší informovanost pro čtenáře o škole a zapojení co nejširšího počtu lidí při vytváření webového časopisu a tím lepší aktualizovanost celého webu.

DUKLA MÁ TALENT

Jak již bylo zmíněno, na škole je soutěž pořádaná školním časopisem s názvem Dukla má TALENT (vzorem je soutěž Česko Slovensko má TALENT). Pořádá se vždy jednou za školní rok (většinou na přelomu prvního a druhého pololetí). Soutěž má mezi žáky velký úspěch (první ročník měl 100 uchazečů). Snažíme se soutěž rok od roku vylepšovat, jak po technické, tak i strukturní stránce, s tím nám pomáhá řada žáků, ale také učitelů a rodičů. Soutěž je většinou rozdělena na 2 nebo 3 kola, ze kterých je nakonec vybrán jeden vítěz. Patronem a zakladatelem je bývalý šéfredaktor David Veselý. Učitelé se na soutěži podílejí ve svém volném čase. Do soutěže se může přihlásit každý, bez ohledu na to, jaký talent se v něm ukrývá! Porota má ráda, když vidí každé rok nové tváře a talenty! Letos se na škole bude konat již sedmý ročník!

Výsledek obrázku pro ask čr logoSOUTĚŽ ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ

Již šestým rokem se aktivně zapojujeme do soutěže školních časopisů pořádanou ASK ČR. Skoro každý rok se umisťujeme na předních pozicích, jak v krajských, tak celorepublikových kolech! Naše úspěchy ze soutěže jsou k nahlédnutí v menu Ocenění časopisu. V soutěži nejde jenom o to, abychom postoupili, ale vždy dostaneme i cenné rady, jak časopis vylepšit, a my v redakci je vždy plně využijeme!
V roce 2016 jsme obsadili první místo v celorepublikovém kole s webovým časopisem a o rok později jsme vybojovali druhé místo! Vždy je ale pro nás hlavní, že soutěž zúčastníme a nabereme nové zkušenosti.

RŮZNÁ DALŠÍ OCENĚNÍ ČASOPISU A REDAKTORŮZnak města

Jak jsme již psali, časopis a jeho redaktoři dostali v uplynulých sedmi letech za tvorbu časopisu (pod vedením Mgr. Kamily Stolařové a Davida Veselého) řadu ocenění. Včetně umístění v soutěži školních časopisů byli redaktoři oceněni, také od starosty města Ing. Jaroslava Hlavničky, později od Ing. Petra Hostka, MBA.
Další ocenění dostali od vedoucí odboru školství města Mgr. Ivany Kárové nebo od krajského hejtmana Ing. Miloše Petery či hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. Těchto ocenění si redaktoři velmi váží. Samotný časopis je vystavován také v dětském oddělení Městské knihovny Benešov, kde je dostupný k nahlédnutí pro veřejnost.