Provozní řád Informačního a komunitního centra

 na ZŠ Benešov, Dukelská 1818

 1. Informační a komunitní centrum (IKC) je zařízením školy, které poskytuje
 •  prostor pro projektovou výuku žáků, pro realizaci výuky žáků
 •  výchovně vzdělávací aktivity,
 •  k zapůjčení různorodá média pro studijní účely (CD ROM, internet, knihy, časopisy, VHS, CD do učeben/ŠD školy)
 •  půjčení vybraných médií (včetně beletrie pro domácí použití)
 •  multimediální projekci pro třídy (max. 30 žáků)
 •  žákům jednak prostor pro jejich přípravu na vyučování i na smysluplně trávení volného času
 •  místo pro realizaci kurzů, besed a přednášek
 1. Uživatelem služeb IKC jsou žáci a zaměstnanci školy. IKC pro svou činnost  přebírá údaje ze školní matriky. Žák předkládá při vstupu do IKC záznamník nebo žákovský průkaz (žák 1. a 2. roč. – záznamník, ostatní žáci žákovský průkaz).
 2. Základní povinnosti uživatele IKC – žáci : Vstup je možný pouze po přezutí a odložení školních tašek do skříňky na chodbě. Po příchodu nutno odevzdat záznamník či žákovský průkaz na výpůjční pult. Do prostoru IKC je možné vzít s sebou pouze psací potřeby a věci nezbytné ke studiu. Uživatelé v prostoru IKC nejí a nepijí. V ostatním platí školní řád. Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny personálu IKC, tento pracovník má právo dle svého uvážení omezit počet přítomných uživatelů a může vyloučit uživatele za nekázeň.
 3. Dále jsou uživatelé IKC povinni:
 •  ukládat zapůjčené věci zpět na své místo,
 •  ihned ohlásit zjištěnou závadu
 •  chovat se tak, aby svou činností nerušili ostatní
 • Provoz sítě IKC může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných důvodů.
 1. Služby jsou poskytovány bezplatně.
 2. Média, která jsou zapůjčena k domácímu použití, mají nejdelší dobu výpůjčky takto:
 •  knihy se vrací do 4 týdnů (kromě encyklopedií, slovníků, TOP – ty se půjčují jen pro studium v IKC)
 •  časopisy se zapůjčují v prostoru IKC
 •  další média se zapůjčují pouze v prostoru IKC
 1. Za opožděné vrácení knihy se účtuje 5 Kč za každý započatý týden od posledního dne vrácení. Tato částka nezahrnuje poštovní náklady spojené s vymáháním, které jdou plně na vrub uživatele, respektive jeho zákonných zástupců.
 2. Pokud dojde k poškození, ztrátě knihy je uživatel povinen takovou škodu nahradit, a to náhradou dané publikace. Pokud nelze danou publikaci zajistit, uživatel je povinen zaplatit finanční odškodnění odpovídající ceně poškozeného/ztraceného dokumentu, a to ve výši ceny obvyklé v místě pořízení publikace.
 3. Uživatel je oprávněn po zaregistrování využívat v rámci IKC  i výpočetní techniku, která je mu v IKC k dispozici. V takovém případě je povinen řídit se ustanovením školního řádu a dále pak těmito pokyny: K přihlášení do počítačové sítě školy používá uživatelský účet přidělený mu správcem sítě. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných IKC.
 4. Uživatel je oprávněn používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto. Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. Žákům je zakázáno instalovat jakýkoli software, jehož používání by porušovalo autorský zákon.
 5. Uživatel nesmí výpočetní techniku školy použít způsobem, který by omezoval osobní práva ostatních uživatelů. Pokud uživatel získá jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit zaměstnanci IKC.
 6. Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k neoprávněným přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí. Uživatel nesmí použít IT  školy k šíření počítačových virů, spywaru, malwaru a dalšího elektronického obsahu porušující zákony ČR. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné neoprávněné  zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mýt vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 7. Provoz sítě IKC může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných důvodů. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Platnost „Provozního řádu IKC“ : 1. září 2009

 

V Benešově dne 31. 8. 2009                                            PaedDr. Hana Procházková